mandag, april 22, 2019
Skjern Fotoklub

Vedtægter

Hent vore vedtægter i PDF format

§ 1   Navn og hjemsted

Stk. 1             Foreningens navn er Skjern Fotoklub.

Stk. 2             Klubben er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 3             Klubbens postadresse er formandens private adresse.

§ 2   Formål

Stk. 1             Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering.

Stk. 2             Dette gøres ved kontinuerligt at støtte og hjælpe medlemmerne i fotografisk og kunstnerisk henseende, bl.a. ved afholdelse af

-mødeaftener

-instruktionsmøder

-konkurrencer

-udstillinger

-kurser

-fototure

Samt søge skabt en god klubånd, således at medlemmerne indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.

§ 3   Medlemskreds

Stk. 1             Skjern Fotoklub er åben for medlemskab til alle.

Stk. 2             Alle medlemmer har ret til at bruge foreningens aktiver.

Medlemmerne er stemmeberettigede, når de er fyldt 15 år og valgbare til bestyrelsen når de er fyldt 18 år.

Stk. 3             Klubbens bestyrelse eller generalforsamling kan ekskludere et medlem, hvis denne skader eller modarbejder klubbens formålsparagraf eller dens interesser.

Hvis eksklusionen foretages af bestyrelsen, skal den foretages i enighed.

Den ekskluderede kan, hvis denne ønsker det, forlange afgørelsen indanket for en generalforsamling. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 4   Bestyrelse

Stk. 1             Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Bestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær, billedsekretær og et bestyrelsesmedlem.

Klubben tegnes af formanden og kasseren i samråd eller hver for sig.

 

§ 5   Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1             Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2             Kontingentet betales helårligt og følger regnskabsåret.

Alle kontingentrestancer skal være betalt senest 1. februar.

Hvis ikke mistes retten til adgang ved generalforsamlingen og benyttelse af klubbens aktiver.

Stk. 3             Kontingentet kan fastsættes ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4             Foreningens midler bruges, til det af bestyrelsen/ generalforsamlingen besluttede i henhold til formålsparagrafferne.

Stk. 5             Klubbens regnskab føres af kasseren og fremlægges hvert år på generalforsamlingen i revideret tilstand.

§ 6   Valg

Stk. 1             Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

På generalforsamlingen vælges tillige 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt suppleant for denne, alle for et år ad gangen.

Det er bestyrelsens ansvar, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.

§ 7   Generalforsamling

Stk. 1             Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2             Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første klubaften i februar.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel.

Indkaldelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler ved ophæng på tavle.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3             Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4. Vedtagelse af budgetforslag samt kontingent for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleant.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Stk. 4             Dirigenten leder mødet og sekretæren udfærdiger et referat.

Stemmeret har alle medlemmer med gyldigt medlemskab, dog kun ved personligt fremmøde.

Stk. 5             På generalforsamlingen afgøres alle punkter ved simpelt stemmeflertal, dog ikke ved en evt. opløsning af klubben.

Ved opløsning af klubben kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6             Ændringer af foreningens vedtægter, kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Forslag hertil skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse.

Vedtægtsændringer kræver et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 8   Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1             Ekstraordinær generalforsamling afholdes med 14 dages varsel.

Indkaldelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler ved ophæng på tavle.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis en tredjedel af medlemmerne stiller krav til bestyrelsen herom med skriftlig begrundelse.

Bestyrelsen kan ligeledes, hvis et flertal af denne ønsker det, indkalde til ekstra-ordinær generalforsamling.

Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, simpelt flertal er her afgørende.

§ 9   Udmeldelse

Stk. 1             Udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 10   Hjemmeside

Stk. 1             Klubbens bestyrelse fastsætter løbende regler for anvendelse af klubbens hjemmeside. Overtrædes disse regler flere gange, udelukkes medlemmet fra hjemmesiden.

§ 11   Opløsning

Stk. 1             Såfremt foreningen opløses, overdrages foreningens midler til anden folkeoplysende virksomhed eller ungdomsaktivitet på foreningsplan i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Overdragelsen sker i henhold til disse vedtægter og denne beslutningsdygtige generalforsamling.

Ovenstående gældende vedtægter og paragraffer er godkendt og besluttet på og i henhold til den ekstraordinære generalforsamling afholdt

                                            D. 28 november 2013, med Kurt Christensen som dirigent.

canada goose frauen